Oeno 2-欧诺2

欧诺2-Oeno 2

pub_oeno2_web

picto_bacterie65Souche Oenococcus oeni.

Oeno 2 是一种乳酸菌,用于推迟的混合接种或连续接种。 Oeno2包括一种乳酸菌和一种特殊助剂(Oeno2 辅助剂)。

 

 

 

 

 

 

 

 

数据说明书产品使用说明书 安全说明书